ĐAM MỸ

THANH SẮC

5

“Giáo hoá dùng lời tiếng đe nẹt, là lối mạt hạng.”* Thánh nhân cảm hóa dân chúng vốn phải trong lặng lẽ, vô thức. Phô trương thanh thế, ấy là lối mạt hạng, kém cỏi. Vậy nhưng Lâm Chí Hành chỉ biết lối mạt hạng ấy, chẳng biết gì khác. Gã là một tên hôn…