ĐAM MỸ

CỐ THẨM

5

Chuyện ngày thường gà bay chó sủa của đôi vợ chồng già hay cuộc khởi nghĩa chống lại cường quyền của giai cấp bị thống trị. Nhân vật chính: Thẩm Thần Hàm, Cố Mạch Nhiên | 1 x 1, HE