About us – Về tụi mình

Địa chỉ trực thuộc & Liên hệ:

🧁 Fanpage: https://www.facebook.com/denhongamsao/

🍭 Fangroup: https://www.facebook.com/groups/DenhongamSao

🌸 Wattpad: https://www.wattpad.com/_denhongamsao_

💌 Email: [email protected]

🎈 Youtube [Hợp tác với Trứng Ốp Đường]: https://www.youtube.com/channel/UC6biIIGoKCEROSMBJoec4Pw